/Uw winkelwagen is leeg

Uw online shop voor uw bouwmachines

Professionele bouwdrogers en commerciële ontvochtigers

Luchtontvochtiging

De traditionele basis van het Dryfast programma ontvochtigers zijn de bekende bouwdrogers uit de DF-serie. Zeer grote aantallen van deze bouwdrogers hebben hun weg gevonden naar verhuur-, bouw- en brand- en waterschadebedrijven in de Benelux. Naast de bekende professionele bouwdroger hebben wij sinds kort ook een kleine commerciële ontvochtiger voor thuis en op kantoor.

De industriële ontvochtigers uit het Dryfast programma variëren in ontvochtigingscapaciteit tussen de 15 en 1600 liter water per 24 uur. Deze drogers worden ingezet voor vochtbeheersing en productdroging in de industrie.

Verder bieden wij een tweetal adsorptiedrogers, voor die gevallen, dat er een zeer lage relatieve vochtigheid nodig is.

Om u meer duidelijkheid te geven, welke ontvochtiger voor u de juiste is, vindt u hieronder informatie over de werking van de verschillende ontvochtigers, hoe u globaal de benodigde capaciteit kunt bepalen en hoe deze drogers het beste ingezet kunnen worden.

Bij meer complexe ontvochtigingsprojecten raden wij u aan, contact met ons op te nemen, voor een nauwkeurige berekening van de benodigde capaciteit.

1. Werkingsprincipe condensdrogers
Bij een condensdroger condenseert het water op het koude deel van de machine. Het water wordt daarna via een waterslang, op afschot, afgevoerd.
Condensdroging is een natuurlijke manier om bouw materialen te ontvochtigen. De kans op krimpscheuren en overdroging is door deze natuurlijke methode, mits goed toegepast, uitgesloten.

Toepassen bij:

een Relatieve Luchtvochtigheid (R.V.) van meer dan 50%
werktemperaturen hoger dan 6°C

Condensdrogers zijn hierdoor bij uitstek geschikt voor ontvochtiging in de bouw, ook bij lage temperaturen, zonder bij te verwarmen.

2. Werkingsprincipe adsorptiedrogers
De vochtige lucht wordt verwarmd en over een draaiend silicacelwiel geblazen, welke het vocht uit de lucht adsorbeert. Daarna wordt de vochtige lucht, d.m.v. een luchttransportslang, buiten de te drogen ruimte uitgeblazen.

Toepassen bij:

gewenste RV tussen 8% en 35%
of indien bij lage temperaturen, van minder dan 6 °C , moet worden gedroogd

LET OP: bij nieuw(bouw) adviseren wij meestal geen adsorptiedroger te gebruiken. De kans op krimpscheuren is door de lage luchtvochtigheid zeer groot.
Adsorptiedrogers zijn duur door een hoog energieverbuik. Dit komt omdat er een verwarmingselement gebruikt wordt om te drogen.

Adsorptiedrogers worden speciaal ingezet wanneer:
een zeer lage relatieve luchtvochtigheid van minder dan 35% gewenst is (b.v. farmaceutische- en chemische industrie, munitiedepots etc.)
als alleen bij lage temperaturen gewerkt kan worden (b.v. koelruimtes)
lage temperaturen nodig- of klimatologisch bepaald zijn (b.v. tankcoatings, scheepsreiniging)
Het energieverbruik van een condensdroger bij 12 °C is ongeveer een derde van het energieverbruik van een adsorptiedroger bij gelijke ontvochtigingsvraag.

Voor een condensdroger is een veel lagere elektrische aansluitspanning voldoende, hetgeen belangrijk is uit oogpunt van energiebesparing.
Het omslagpunt, waarbij een adsorptiedroger efficiënter is dan een condensdroger, ligt bij ca. + 7 °C (de gemiddelde jaar temperatuur in de Benelux is + 9,7 °C).

LET OP: Bij bouwdroging zijn temperaturen onder de 10 °C slechts theoretisch. Bij deze klimaatverhoudingen is geen werkelijk dampdrukverschil tussen het bouwmateriaal en de ruimtelucht te bereiken, omdat de ruimtelucht zelf bijna het verzadigingspunt van 100% R.V. bereikt heeft en daardoor nauwelijks water kan opnemen.

Feit: adsorptiedrogers zijn op basis van de navolgende argumenten minder geschikt voor bouwdroging en waterschadesanering.

3.1 Gebruik van ontvochtigers in geval van brandschades
In toenemende mate wordt kunststof verwerkt in producten, die wij dagelijks gebruiken, in geval van brand geeft dit problemen die sterk onderschat worden.

Het grootste probleem is niet de schade veroorzaakt door bluswater, maar de uitzonderlijk agressieve salpeterzuurdamp, wat ontstaat als polyvinylchloride (PVC)verbrandt en zich met de vochtige lucht verbindt.
Bij verbranding van 1 kg PVC met een chloorpercentage van 50% ontstaat ca. 0,4 m³ chloorwaterstofgas, dat opgelost in 2 ltr. water een concentratie van 30% zoutzuur geeft.
Worden niet direct de juiste maatregelen getroffen, dan leidt de zoutzuurneerslag op alle blanke (coatings zijn vaak verbrand) metalen oppervlaktes, b.v. machines, gereedschappen, elektrische installaties etc. tot schade als gevolg van corrosie.

Daarom moet direct de oorzaak voor het ontstaan van de zoutzuurverbinding weg genomen worden. Dit houdt in dat de chemische reactie van chloorwaterstofgas met de vochtige lucht gestopt moet worden.
Het terugbrengen van de luchtvochtigheid naar 45% R.V. vertraagt de corrosie aanzienlijk.
Bij verdere verlaging van de luchtvochtigheid kan een volledige corrosiestop bereikt worden, echter in de meeste gevallen is dit niet noodzakelijk.

Daarom adviseert Dryfast, in geval van brandschadesanering, condensdrogers in te zetten.
Onmiddellijk na beëindiging van de blusactiviteiten moet met drogen worden begonnen,
des te sneller er ontvochtigd wordt, des te geringer zijn de saneringskosten.
Afhankelijk van het volume van de ruimte wordt besloten of de gehele ruimte of alleen de daarin opgestelde objecten gedroogd worden.
Bij ruimtedroging wordt de relatieve luchtvochtigheid in de betreffende ruimte in zo kort mogelijke tijd tot onder de 45% R.V. terug gebracht, om zo het chemische proces van de zoutzuurvorming te onderbreken.
Is droging van de ruimte op basis van economische of technische gronden niet mogelijk, omdat b.v. maar enkele objecten gevaar lopen, worden deze afgedekt met b.v. bouwfolie en daaronder plaatselijk gedroogd.

CONCLUSIE: Moeten bij brandschadesaneringen, corrosieprocessen verhinderd of gestopt worden, dan is de inzet van condensdrogers in de meeste gevallen de beste oplossing.

3.2 Bouwdroging

Het belangrijkste argument om condensdrogers in te zetten is de enorme kostenbesparing ten opzichte van drogen door te verwarmen, tijdens of na de bouw.
Tot 300% kan bespaard worden, in de eerste vijf jaren na de oplevering, door het gebruik van bouwdrogers aan het einde van de bouwperiode als de bouw wind- en waterdicht is.
Een ander wezenlijk voordeel is de verkorting van de bouwtijd; schilders, stukadoors en ander vaklieden kunnen in een eerder stadium met hun werk beginnen en zonder onderbrekingen doorwerken.
Daarnaast zijn er veel minder vochtproblemen en schades na de oplevering.

Bouwdroging moet op grond van het voorgaande met behulp van condensdrogers uitgevoerd worden.

Voordelen van condensdrogers t.o.v. adsorptiedrogers:

ca.60% minder energiekosten*
ca. 50 % lagere inhuur of aanschafkosten*
grote bouwtechnische voordelen
* omgerekend naar de ontvochtigingscapaciteit

3. Berekening van de benodigde ontvochtigingscapaciteit
Om er voor te zorgen dat luchtontvochtigers efficiënt en verantwoord hun werk kunnen doen, is een juiste capaciteitsberekening onontbeerlijk. BELANGRIJK: een overcapaciteit t.o.v. de benodigde ontvochtigingscapaciteit geeft nagenoeg geen tijdsvoordeel, maar wel hogere energie- en huurkosten.

3.1. Condensdrogers voor bouwdroging
Met een gemiddelde ontvochtigingscapaciteit van 75 liter per 24 uur is een bouwdroger van het type DF600H het best geschikt voor het drogen van ruimtes met een inhoud van ca. 600 m³. (bij 15 °C en 75% R.V.) Voor de berekening van de ontvochtigingscapaciteit in andere situaties zijn de gegevens uit de onderstaande tabel van toepassing. Betreft het een of enkele grote ruimtes, zonder veel tussenwanden, dan kan het ontvochtigingsvolume met 15% verhoogd worden.
Bij de capaciteitsberekening voor het droog houden van opgeslagen goederen kan het in de tabel genoemde volume verdubbeld worden.(Bij 10 °C is de bouwdroger DH150GXF het meest geschikt voor een ruimte met een volume van 3.000 m³)

3.2. Adsorptiedrogers
In het algemeen is een adsorptiedroger geschikt voor het drogen van ruimtes met een twee maal groter volume dan het droge luchtvolume dat de droger per uur geeft.

Een adsorptiedroger met een droge luchtvolume van 1.500 m³ per uur is in principe geschikt voor een ruimte van ca. 3.000 m³.

Voor een juiste capaciteitsberekening is het aan te bevelen om met een van onze adviseurs contact op te nemen. Deze zal voor u de benodigde capaciteit- alsmede de aanschafkosten berekenen en u adviseren hoe u tot een optimaal resultaat kunt komen.

4. Opstelling van Dryfast-luchtontvochtigers
Voordat de luchtontvochtiger in werking wordt gesteld, moet de te drogen ruimte zo goed mogelijk afgedicht worden. Dat betekent dat ramen en deuren en andere openingen afgesloten moeten worden. Zo wordt vermeden dat vochtige buitenlucht naar binnen kan komen.
In geval van een ontvochtiger wordt deze in het midden van de ruimte opgesteld. Worden meerdere drogers in dezelfde ruimte opgesteld, dan wordt de totale ruimte opgedeeld in een aantal deelvlakken gelijk aan het aantal drogers.
In het midden van elk vlak wordt een droger opgesteld, om zo een optimale luchtverdeling te krijgen.
De drogers moeten, ten opzichte van elkaar, zo worden opgesteld, dat de ventilator vrij kan uitblazen en de droge lucht van de machine niet in de richting van de andere blaast.

5. Bouwdroging in combinatie met verwarming
Hoe hoger de ruimtetemperatuur, des te korter wordt de droogtijd. Worden de ontvochtigers in combinatie met kachels ingezet, dan moet er op gelet worden dat de kachel niet te dicht bij de ontvochtiger wordt opgesteld. Omdat de ontvochtiger anders de droge warme lucht van de kachel kan aanzuigen, waardoor het rendement sterk daalt.

Het wordt sterk afgeraden om indirect gestookte kachels buiten op te stellen. Als het vriest wordt er, na verwarming, zeer droge lucht in het gebouw geblazen. Dit kan krimpscheuren veroorzaken in vochtige oppervlakten.

PAS OP!: bij het inzetten van direct gestookte olie- en gaskachels wordt veel vocht geproduceerd. Bij verbranding van 1 ltr. gas komt 0,78 ltr. water vrij. Daarnaast kunnen de verbrandingsgassen die in de ruimte vrijkomen vers stucwerk verkleuren.
Het behoeft geen betoog dat het voor mensen gevaarlijk en ongezond is om in ruimtes te werken waar verbrandingsgassen vrijkomen.

6. Toepassingsmogelijkheden van de condenswaterafvoer en droogbeïnvloeding van condensdrogers
Voor de modellen DF300H, DF600H en de DH150GXF zijn er, afhankelijk van toepassing de volgende mogelijkheden voor de afvoer van condenswater:

6.1. Externe wateropvangbak
Het condenswater wordt in een, naast de bouwdroger opgestelde wateropvangbak, opgevangen.
Het is ook mogelijk om het condenswater door een waterslang, op afschot, naar buiten of naar een afvoerput te leiden.

6.2. Permanente ontvochtiging
Voor alle toepassingen waar een permanente voorziening nodig is, wordt een ontvochtiger met een ingebouwde condenswaterpomp aanbevolen. De DH150GXF is bijvoorbeeld standaard uitgerust met en condenswaterpomp voor de afvoer van het condenswater.
De peristaltische condenswaterpomp kan het condenswater oppompen tot een maximale hoogte van 2,5 m, zodat het b.v. door een bovenlicht weggepompt kan worden.
De modellen DF300H en DF600H zijn optioneel uit te rusten met een volautomatische condenswaterpomp met overloopbeveiliging.
Vraag in voorkomende gevallen naar deze optionele oplossingen.

6.3. Hygrostaatgestuurde ontvochtigers
Om "overmatige ontvochtiging" te voorkomen bij kritische toepassingen en wanneer het niet nodig is om lage R.V. waarden te bereiken en zo kosten te besparen, adviseren wij een ontvochtiger uitgerust met een hygrostaat.
De hygrostaat schakelt de ontvochtiger aan en uit en regelt zo de juiste luchtvochtigheid.

7. Praktijk TIPS: Optimaliseren van de ontvochtigingscapaciteit
Voor een nog effectievere droging is het aan te bevelen ontvochtigers in combinatie met ventilatoren toe te passen.
Door de sterke luchtbewegingen wordt het water sneller verdampt. door de hoge luchtsnelheid over de oppervlakte van het te drogen materiaal kan het water dat uit de capillaire openingen van het materiaal komt sneller verdampen, alleen de waterdamp kan door de ontvochtiger uit de lucht gehaald worden.

TIP:
De ventilator altijd langs het te drogen oppervlakte laten blazen, nooit er recht op.
Hoeken en moeilijk bereikbare ruimten met weinig luchtbeweging verdienen uw extra aandacht.

8. Scholingen voor uw klanten en medewerkers
Indien gewenst verzorgen wij bij u in het bedrijf voorlichtingsavonden voor uw medewerkers en de medewerkers van uw klanten.
Wij geven u daarbij veel handige tips op basis van onze jarenlange praktijk ervaring.